Aviso legal

1. Datos de identificación

A entidade titular e titular da páxina web https://movementosumargalicia.gal é MOVEMENTO SUMAR GALICIA e CIF G56868615

MOVEMENTO SUMAR GALICIA dálle a benvida e convídao a ler atentamente as Condicións Xerais de Uso deste Sitio Web, que describen os termos e condicións que serán de aplicación para a súa navegación nel, de acordo coa normativa legal española vixente.

Para calquera dúbida, suxestión ou consulta sobre as Condicións Xerais de Uso, pode poñerse en contacto coa entidade a través do correo electrónico legal@movementosumar.gal.

2. Obxecto

Estas son as condicións xerais que regulan o acceso, navegación e uso do portal web «movimientosumar.es» (en diante, o «Sitio Web») e as responsabilidades derivadas do uso de todos os seus contidos.

MOVEMENTO SUMAR GALICIA proporciona os contidos e servizos que están dispoñibles no Sitio Web, con suxeición ás presentes Condicións Xerais de Uso, así como á Política de Protección de Datos e á normativa legal aplicable.

3. Usuarios

O acceso a esta Web ou a súa utilización de calquera xeito outorga a quen accede, navegue ou utilice a cualificación de “Usuario” e implica para o usuario a aceptación de todas e cada unha das presentes Condicións Xerais de Uso. Uso, con MOVEMENTO SUMAR GALICIA reservándose o dereito de modificalos en calquera momento.

En consecuencia, será responsabilidade de todos os Usuarios ler atentamente as Condicións Xerais de Uso vixentes en cada unha das ocasións nas que acceda a este Sitio Web, polo que se non está de acordo con algunha delas aquí previstas, deberá absterse de utilizar este sitio web.

Así mesmo, advírtese de que, en ocasións, poderán establecerse condicións particulares para a utilización de determinados contidos e/ou servizos no Sitio Web; a utilización destes contidos ou servizos implicará a aceptación das condicións particulares especificadas nel.

4. Obrigas e responsabilidades do Usuario do Sitio Web

O sitio web de MOVEMENTO SUMAR GALICIA proporciona acceso a multitude de información, contidos, servizos, programas ou datos en Internet pertencentes a MOVEMENTO SUMAR GALICIA. O usuario asume a responsabilidade do uso do Sitio Web, comprometéndose a facer un uso axeitado dos contidos e servizos ofrecidos.

En particular, o Usuario comprométese a:

a) Facer un uso axeitado e lícito do Sitio Web, así como dos contidos e servizos, de acordo co: a lexislación aplicable en cada momento; as Condicións Xerais de Uso do Sitio Web; moral e bos costumes xeralmente aceptados; orde pública.

b) Dotarse de todos os medios e requisitos técnicos necesarios para acceder ao Sitio Web.

c) Proporcionar información veraz mediante a cumprimentación dos formularios contidos no Sitio Web cos seus datos persoais e mantelos actualizados en todo momento para que respondan, en cada momento, á situación real do Usuario. O Usuario será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice e dos danos causados ​​a MOVEMENTO SUMAR GALICIA ou a terceiros pola información facilitada.

Así mesmo, o Usuario deberá absterse de:

a) Facer un uso non autorizado ou fraudulento do Sitio Web e/ou dos contidos con fins ou efectos ilícitos, prohibidos nas presentes Condicións Xerais de Uso, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera xeito poidan danar, inutilizar, sobrecargar. , deteriorar ou impedir o normal uso dos servizos ou dos documentos, ficheiros e todo tipo de contidos almacenados en calquera equipo informático.

b) Acceder ou tentar acceder a recursos ou áreas restrinxidas do Sitio Web, sen reunir as condicións exixidas para o dito acceso.

c) Causar danos nos sistemas físicos ou lóxicos do Sitio Web, dos seus provedores ou de terceiros.

d) Introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outro sistema físico ou lóxico que sexan susceptibles de provocar danos nos sistemas físicos ou lóxicos de MOVEMENTO SUMAR GALICIA, dos seus provedores ou de terceiros.

e) Intentar acceder, utilizar e/ou manipular os datos de MOVEMENTO SUMAR GALICIA, terceiros, provedores e outros Usuarios.

f) Reproducir ou copiar, distribuír, permitir o acceso público a través de calquera forma de comunicación pública, transformar ou modificar os contidos, salvo que se conte coa autorización do titular dos correspondentes dereitos ou estea legalmente permitido.

g) Eliminar, ocultar ou manipular as notas sobre dereitos de propiedade intelectual ou industrial e demais datos identificativos dos dereitos de MOVEMENTO SUMAR GALICIA ou de terceiros incorporados aos contidos, así como os dispositivos técnicos de protección ou calquera mecanismo de información que se poida inserir no contido. .

h) Obter e tentar a obtención dos contidos mediante medios ou procedementos distintos dos que, segundo os casos, fosen postos a disposición para o efecto ou fosen expresamente indicados nas páxinas web onde se atopen os contidos ou, en xeral. aquelas que se utilicen habitualmente en Internet por non comportar risco de dano ou inhabilitación do sitio web e/ou dos contidos.

i) En particular, e a título meramente indicativo e non exhaustivo, o Usuario comprométese a non transmitir, difundir nin poñer a disposición de terceiros información, datos, contidos, mensaxes, gráficos, debuxos, ficheiros de son e/ou imaxe, fotografías, gravacións, software e, en xeral, calquera tipo de material que:

De calquera xeito é contrario, menospreza ou atenta contra dereitos fundamentais e liberdades públicas recoñecidos constitucionalmente, nos Tratados Internacionais e no resto da lexislación vixente.

Induce, incita ou promove accións delictivas, denigratorias, difamatorias, violentas ou, en xeral, contrarias á lei, á moral, aos bos costumes xeralmente aceptados ou á orde pública.

Induce, incita ou promove accións, actitudes ou pensamentos discriminatorios por razón de sexo, raza, relixión, crenzas, idade ou condición.

Incorporar, poñer a disposición ou permitir o acceso a produtos, elementos, mensaxes e/ou servizos que sexan delituosos, violentos, ofensivos, lesivos, degradantes ou, en xeral, contrarios aos Dereitos Humanos, á lei, á moral e aos bos costumes en xeral aceptados ou públicos. 

Induce ou pode inducir un estado inaceptable de ansiedade ou medo.

Induce ou incita á implicación en prácticas perigosas, arriscadas ou prexudiciais para a saúde e o equilibrio mental.

Está protexido pola lexislación en materia de protección intelectual ou industrial pertencente a MOVEMENTO SUMAR GALICIA ou a terceiros sen que se autorice o uso previsto.

Ser contrario á honra, á intimidade persoal e familiar ou á propia imaxe das persoas.

Constituír calquera tipo de publicidade.

Incluír calquera tipo de virus ou programa que impida o normal funcionamento do Sitio Web.

No caso de incumprir por neglixencia ou dolo algunha das obrigas establecidas nestas Condicións Xerais de Uso, será responsable de todos os danos e prexuízos que o devandito incumprimento puidese derivar a MOVEMENTO SUMAR GALICIA.

5. Propiedade intelectual e industrial

MOVEMENTO SUMAR GALICIA é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial do Sitio Web, así como dos elementos contidos nel (a título enunciativo e non limitativo: imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores). , estrutura e deseño, selección de materiais empregados, programas informáticos necesarios para o seu funcionamento, acceso e utilización, etc.).

MOVEMENTO SUMAR GALICIA aplica a licenza Creative Commons Atribución Non Comercial – “Recoñecemento-Non Comercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)” á parte informativa do Sitio Web.

Polo tanto, coa información publicada nas áreas de información do Sitio Web, o usuario é libre de:

Compartir: copiar e redistribuír o material en calquera medio ou formato

Adaptar: remestura, transforma e crea a partir do material

Nas seguintes condicións:

Atribución: debes recoñecer correctamente a autoría, proporcionar unha ligazón á licenza e indicar se se fixeron cambios. Podes facelo de calquera forma razoable, pero non de forma que suxira que tes o apoio do licenciante ou que recibes apoio para o teu uso.

Non comercial: non pode usar o material con fins comerciais.

Non hai restricións adicionais: non pode aplicar termos legais nin medidas tecnolóxicas que restrinxen legalmente facer o que permite a licenza.

Para ler a licenza completa, podes acceder a esta páxina: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.es

O Usuario deste Sitio Web comprométese a respectar os dereitos manifestados e a evitar calquera acción que poida prexudicalos, reservándose MOVEMENTO SUMAR GALICIA en todo caso o exercicio de cantos medios legais ou accións lle correspondan en defensa dos seus lexítimos dereitos de propiedade intelectual e industrial. .

O Usuario deberá absterse de suprimir, extraer, alterar, eludir ou manipular calquera elemento, dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado no Sitio Web de MOVEMENTO SUMAR GALICIA.

6. Exclusión de garantías e responsabilidade

MOVEMENTO SUMAR GALICIA non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que se poidan ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos no contidos, a pesar de ter adoptado todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

MOVEMENTO SUMAR GALICIA non se fai responsable das decisións que se poidan adoptar como consecuencia do acceso aos contidos ou informacións ofrecidas e exclúe calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de calquera índole que puidesen deberse ao mal uso dos servizos de libre disposición e uso por parte do Usuarios do Sitio Web.

7. Modificacións

MOVEMENTO SUMAR GALICIA resérvase o dereito a realizar, sen previo aviso, as modificacións que considere oportunas no seu portal, podendo modificar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través del como a forma en que estes se presenten ou se localicen no seu portal.

8. Ligazóns ou hipervínculos

No caso de que o Sitio Web conteña ligazóns ou hipervínculos a outros sitios de Internet, xa que o titular considera que poden conter información de interese para o Usuario, MOVEMENTO SUMAR GALICIA non exercerá ningún tipo de control sobre ditos sitios e contidos.

MOVEMENTO SUMAR GALICIA en ningún caso asumirá responsabilidade algunha polos contidos de calquera ligazón pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida. en calquera das ligazóns.eses hipervínculos ou outros sitios de Internet. Así mesmo, a inclusión destas conexións externas non suporá ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

9. Protección de datos e cookies

Remítese ao Usuario ás páxinas correspondentes e recoméndase que lea atentamente a Política de Privacidade e a Política de Cookies deste Sitio Web.

10. Dereito de exclusión

MOVEMENTO SUMAR GALICIA resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso ao portal e/ou aos servizos ofrecidos sen previo aviso, a petición propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso.

11. Xeneralidades

MOVEMENTO SUMAR GALICIA perseguirá o incumprimento das presentes condicións, así como calquera uso indebido do seu portal, exercendo todas as accións civís e penais que lle sexan de aplicación en dereito.

12. Duración e extinción

A prestación do servizo deste Sitio Web e os demais servizos teñen en principio unha duración indefinida. Non obstante, MOVEMENTO SUMAR GALICIA poderá rescindir ou suspender calquera dos servizos do portal. Cando sexa posible, MOVEMENTO SUMAR GALICIA anunciará a extinción ou suspensión da prestación do servizo específico.

13. Declaracións e garantías

En xeral, os contidos e servizos ofrecidos no Sitio Web teñen carácter meramente informativo. En consecuencia, ao ofrecerlles, MOVEMENTO SUMAR GALICIA non outorga ningunha garantía ou representación en relación aos contidos e servizos ofrecidos no Sitio Web, incluídas, entre outras, garantías de legalidade, fiabilidade, utilidade, veracidade, exactitude ou comerciabilidade, salvo na medida en que tales representacións e garantías non poidan ser excluídas pola lei.

14. Forza maior

MOVEMENTO SUMAR GALICIA non se fará responsable en caso de imposibilidade de prestación do servizo en todos os casos derivados de forza maior ou circunstancias imprevisibles.

15. Lei aplicable e xurisdición

A relación entre MOVEMENTO SUMAR GALICIA e o Usuario, as presentes Condicións Xerais de Uso, así como o uso do Sitio Web, rexeranse pola lexislación española vixente. Calquera controversia resolverase ante os Xulgados e Tribunais da cidade de Santiago de Compostela.

16. Actualización.

MOVEMENTO SUMAR GALICIA poderá modificar as presentes Condicións Xerais de Uso en calquera momento, sendo debidamente publicadas tal e como aquí aparecen.

A vixencia das citadas condicións dependerá da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.