Política de privacidade

Esta política de privacidade e protección de datos detalla o tratamento dos datos persoais recollidos por MOVEMENTO SUMAR GALICIA, que actuará en todo momento conforme ao disposto na lexislación vixente e, concretamente, conforme ao disposto no Regulamento (UE) 2016/679. do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, sobre a protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (RGPD), na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e Garantía dos Dereitos Dixitais (LOPD) e a Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico (LSSI).

1. Quen é o responsable do tratamento dos teus datos?

 • O titular e responsable do tratamento é MOVEMENTO SUMAR GALICIA
 • G56868615
 • Protección de datos e correo electrónico DPD: lopd@movementosumar.gal

2. Como recollemos os teus datos persoais?

Recollemos os datos persoais que nos proporcionas a través do noso sitio web, a través de formularios e ferramentas de subscrición con campos para completar, a través de correo electrónico e outras aplicacións de mensaxería. No momento da recollida serás informado da nosa Política de Protección de Datos. Recomendamos expresamente a lectura destas cláusulas informativas antes de enviar datos persoais.

Así mesmo, recompilamos e almacenamos información persoal limitada e estatísticas agregadas anónimas de todos os usuarios que visitan o noso sitio web. Esta información recóllese a través de cookies Para máis información consulte as Normas de uso do sitio web e a Política de cookies.

3. Con que finalidade tratamos os teus datos persoais?

En MOVEMENTO SUMAR GALICIA tratamos a información que nos facilitas coas seguintes finalidades:

 • Xestionar a participación daquelas persoas que estean interesadas en colaborar co MOVEMENTO SUMAR GALICIA, asistindo aos actos que organice e/ou participando como voluntario ou activista nas campañas electorais, presentes e futuras, do partido ou coalicións nas que participe.
 • Enviar a través de calquera canle (correo ou correo electrónico, teléfono fixo ou móbil, SMS, aplicación de mensaxería tipo WhatsApp, etc.) información sobre as actividades, campañas e iniciativas de MOVEMENTO SUMAR GALICIA ou das coalicións nas que participa, incluída a información destinada á recadación de fondos. .
 • Xestionar a incorporación a canles de información ou listas de distribución para os efectos descritos no punto anterior.
 • Enviar enquisas e realizar estudos estatísticos.
 • Responde ás consultas que nos envían.

Co teu rexistro aceptas o tratamento dos teus datos persoais por parte de MOVEMENTO SUMAR GALICIA, e os seus encargados do tratamento, para os fins indicados.

4. Con que lexitimidade imos tratar os teus datos?

A base legal para o tratamento é o consentimento do interesado para os fins indicados, o interese lexítimo perseguido por MOVEMENTO SUMAR GALICIA e o cumprimento das obrigas legais que lle sexan de aplicación ao responsable do tratamento, todo iso de conformidade co disposto no Art.6. RGPD.

Os datos persoais facilitados conservaranse durante o tempo necesario para cumprir cos fins para os que son recollidos e para cumprir coas obrigas legais; Todo isto sempre que o interesado non solicite a baixa nin revogue o consentimento.

5. ¿A quién comunicamos tus datos?

Os datos persoais que proporcione a  MOVEMENTO SUMAR GALICIA non serán cedidos nin comunicados a terceiros, salvo obriga legal e nos seguintes casos:

 • Requisito das autoridades competentes.
 • A MOVIMIENTO SUMAR, partido político estatal con CIF G-13855663 co que está federado MOVEMENTO SUMAR GALICIA
 • Ás empresas que sexan contratadas pola parte, co fin de xestionar adecuadamente o servizo prestado, respectando sempre as finalidades do tratamento que se detallan nestas cláusulas e asinando os correspondentes contratos de comisión de tratamento de datos.

Non se producirán transferencias a terceiros países ou organizacións internacionais que non ofrezan as garantías adecuadas.

6. Cales son os teus dereitos?

Mediante solicitude escrita e asinada, acompañada de copia do DNI, con enderezo de contacto para a súa resposta e dirixida a MOVEMENTO SUMAR GALICIA, no correo electrónico lopd@movementosumar.gal, poderá:

 • Exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade dos seus datos persoais, limitación e oposición ao seu tratamento.
 • Retirar o consentimento prestado para o tratamento ou comunicación dos seus datos en calquera momento.

Atenderemos as súas solicitudes coa maior brevidade posible e, en todo caso, no prazo dun mes desde a recepción da súa solicitude.

Así mesmo, ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (AEPD), mediante escrito a C/ Jorge Juan, 6. 28001-Madrid ou a través da súa páxina web https://www.aepd.es/es .

 7. Exactitude e veracidade dos datos.

A persoa e usuario do sitio web que voluntariamente facilite os seus datos persoais a MOVEMENTO SUMAR GALICIA garante que os datos persoais facilitados son verdadeiros e correctos, reservándose MOVEMENTO SUMAR GALICIA o dereito de excluír a calquera persoa dos servizos e canles de comunicación do sitio web e usuario que o facilite. datos falsos, sen prexuízo das demais accións que lle sexan de aplicación en dereito.

8. Medidas de seguridade

MOVEMENTO SUMAR GALICIA adoptou e implantou as medidas técnicas e organizativas oportunas, co fin de garantir a seguridade, confidencialidade, dispoñibilidade e integridade dos datos persoais obxecto de tratamento.

A pesar diso, sempre que se proporciona información persoal en liña, existe o risco de que terceiros, cuxo control está fóra do noso alcance, poidan interceptar esta información e utilizala.

9. Actualización.

Esta política de privacidade actualizouse en decembro de 2023.

MOVEMENTO SUMAR GALICIA resérvase o dereito a modificar a súa política de privacidade no caso de que se produza algún cambio na lexislación vixente, doutrina xurisprudencial ou da Axencia Española de Protección de Datos ou por criterio propio da parte. Se se realiza algunha modificación nesta política, o novo texto publicarase neste mesmo enderezo.